Main

Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.

ธุรกิจของเรา

แผนกโครงสร้างพื้นฐาน

ธุรกิจหลัก

เรามีพันธกิจในการมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ด้านพลังงาน

  • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าผลิตพลังงานร่วม สถานีไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • โครงการพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และลม แบตเตอรี่ ระบบกักเก็บพลังงาน และโรงไฟฟ้าเสมือน (VPP)
  • ระบบจัดการพลังงานแบบครบวงจร
ด้านพลังงาน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

  • สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ธุรกิจการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อและธุรกิจท่อนำส่งก๊าซ
  • โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โรงงานแปรรูปทางอุตสาหกรรมและเคมี และระบบหน่วยการผลิตการจัดเก็บและการขนถ่ายแบบลอยตัว (Floating Production Storage and Offloading : FPSO)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำ

  • การบริหารจัดการน้ำประปา โรงงานผลิตและจ่ายน้ำประปา การบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร โรงบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม รวมไปถึงระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination Plant)
Infrastructure Projects picture2

ด้านโลจิสติกส์

  • มุ่งเน้นการเป็นประตู (Gateway) ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พัฒนาและลงทุนในธุรกิจท่าเรือสินค้า ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบครบวงจร(Inland Container Depot : ICD) ท่าขนส่งทางรถไฟ และอื่น ๆ
Infrastructure Projects picture3

ธุรกิจใหม่

  • โครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลและไอที ดาต้าเซ็นเตอร์
  • การเกษตรแนวตั้ง (vertical farming) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
  • เมืองอัจฉริยะ และอื่น ๆ
Infrastructure Projects picture4

ธุรกิจหลักของแผนก

ลงทุนร่วมในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายในประเทศไทย ทั้งในด้านพลังงาน, ด้านโลจิสติกส์, ด้านธุรกิจน้ำ รวมไปถึงระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (District cooling system : DCS) กับพันธมิตรระดับแนวหน้าในภาคส่วนต่างๆ

ในด้านพลังงาน เรามีการพัฒนาร่วมกันกับพันธมิตรในโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง IPP และ SPP รวมถึงโครงการพลังงานหมุนเวียน เช่น โซลาร์บนหลังคา เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่สะอาดโดยการริเริ่มนวัตกรรมในด้านพลังงานทดแทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านโลจิสติกส์ เราลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกับพันธมิตรระดับสากล ครอบคลุมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เพื่อมุ่งเน้นการเป็นประตูแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกิจกรรมทางการค้าผ่านการบริหารจัดการท่าเรือและบริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ที่มีส่วนในการร่วมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมโดยรอบผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีการจัดการน้ำ และการบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย เพื่อทำให้ชุมชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

ในแง่ของธุรกิจใหม่ เรามุ่งเน้นในการผสมผสานนวัตกรรมจากอุตสาหกรรมด้านต่างๆ มาร่วมพัฒนาทำให้เกิดการต่อยอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีการนำแนวคิดใหม่ๆจากอุตสาหกรรมอื่นมาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ เช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่โลกอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร อย่างการเกษตรแนวตั้ง ที่ทำให้สามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุดและควบคุมการผลิตได้อย่างยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เรายังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งธุรกิจและกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะในด้านพลังงานและ DCS

Infrastructure Projects Illustration1

เรามุ่งหวังในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนที่ดีขึ้น

เรามีปณิธานที่จะเป็นผู้สร้างโอกาส ผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง และต่อยอดธุรกิจที่ยั่งยืนและเชื่อมต่อสู่ระดับสากล