Main

Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.

ธุรกิจของเรา

แผนกธุรกิจอาหารและค้าปลีก

ธุรกิจหลัก

น้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล

น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ กากน้ำตาล เอทานอล

น้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล

ผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน

น้ำเชื่อมมอลติทอล น้ำเชื่อมไฮโดรจิเนเต็ดสตาร์ชไฮโดรไลเสต (HSH)

ส่วนผสมอาหาร

ใบชาญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์นม (นมผง หางนม โปรตีนนมเข้มข้น ชีส) และผลิตภัณฑ์โกโก้ (โกโก้แมส เนยโกโก้ ผงโกโก้) ไขมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (มาการีน เนยขาวนำเข้า เนย วัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการกลั่นน้ำมันบริโภค) แป้งและพรีมิกซ์ เครื่องปรุงรส (พริกไทยดำ ออริกาโน เครื่องเทศ) สีผสมอาหาร แป้งดัดแปร

ส่วนผสมอาหาร

วัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

ชานอ้อยอัดเม็ด

ธัญพืชและอาหารสัตว์

เมล็ดข้าวสาลี ข้าว ถั่วเหลือง ปลาป่น น้ำมันปลา

วัตถุดิบอาหาร

ส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients) เนื้อสัตว์แช่แข็ง (ทูน่า ไก่ เนื้อวัว หมู)

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

เนื้อสัตว์แช่แข็งและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป อาหารทะเล ผลไม้ ผัก อาหารสัตว์เลี้ยง ไอศกรีม

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ไนลอน, โพลีเอสเตอร์, ผ้าฝ้าย, ขนสัตว์, ผ้าไหม, วัสดุอเนกประสงค์

Nylon, Polyester, Cotton, Wool, Silk, Functional materials

การจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้า

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

ฝ่ายธุรกิจอาหารและฝ่ายการตลาดอาหาร

การจัดหาและจัดการวัตถุดิบ ส่วนผสมอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ นำเข้าธัญพืช (ข้าวสาลี) ผลิตภัณฑ์นม ไขมันและน้ำมัน ใบชา และสารให้ความหวาน จากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจทั้งในประเทศและส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า เช่น น้ำตาล แป้ง และแป้งดัดแปลง รวมถึงการตลาดและการจัดหาส่วนผสมอาหาร วัตถุดิบอาหาร ให้กับผู้ผลิตอาหารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือจากธุรกิจการค้า เรายังให้ความสำคัญในการศึกษาและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืนทางสังคม

สำหรับธุรกิจน้ำตาล เรามีโรงงานน้ำตาล เกษตรผล ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลหลากหลายประเภท เช่น น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “น้ำตาลตราช้อน” (SPOON Brand)

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก

การสร้างธุรกิจที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง:
เราดำเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบ ระหว่างธุรกิจต่อผู้บริโภค (B2C) และ ธุรกิจต่อธุรกิจและต่อผู้บริโภค(B2B2C) ทั้งในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารให้กับผู้บริโภคโดยตรง และจัดหาวัตถุดิบให้กับผู้แปรรูปอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์:
การขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแบรนด์ระดับประเทศไปยังตลาดค้าปลีกในต่างประเทศผ่านเครือข่ายทั่วโลกของมิตซุย
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management):
ดำเนินธุรกิจการจัดการผลิตและจัดหาวัตถุดิบอาหาร วัสดุสิ่งทอ รวมถึงการวางแผนการจัดส่ง และการจัดการคลังสินค้าให้กับลูกค้า