Main

Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.

ธุรกิจของเรา

แผนกเหล็ก

ขอบเขตธุรกิจ

การขับเคลื่อนและยานยนต์

การจัดหาวัตถุดิบและบริการสำหรับยานยนต์
 • เหล็กกล้าสำหรับยานยนต์ ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ และเหล็กต้านทานไฟฟ้า
 • เหล็กกล้าสมรรถนะสูง, ลวด, เพลา, ตลับลูกปืน ฯลฯ
 • ศูนย์บริการเพื่อตัดและแปรรูปเหล็ก และส่งมอบตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า
การจัดหาวัตถุดิบและบริการสำหรับยานยนต์

โครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้าง:
 • ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเรียบ (เหล็กแผ่น เหล็กม้วน และแผ่นตัด)
 • ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ (เหล็กโครงสร้างหน้าตัดต่างๆ, ท่อโครงสร้าง, ท่อขุดเจาะ, ท่อก๊าซและน้ำมัน, และผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับระบบท่อ)
 • ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (เหล็กเส้น เหล็กเพลา และ เหล็กลวด)
ผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์เหล็กพิเศษและเพิ่มมูลค่า:
 • ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปและเบื่อมประกอบสำหรับงานก่อสร้าง
 • ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าเจือ (อัลลอยด์) สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง
ผลิตภัณฑ์เหล็กพิเศษและเพิ่มมูลค่า
โซลูชั่นและบริการเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง:
 • ให้บริการตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง โครงสร้างต่างๆ ทั้งเหล็กและคอนกรีต
 • ให้คำปรึกษา เสนอโซลูชั่นเพื่อแก้ไขปัญหา และการบริหารงานโครงการ
โซลูชั่นและบริการเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ธุรกิจหลัก

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า

การค้าและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า รวมถึงการให้บริการและนำเสนอโซลูชั่นเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าให้กับคู่ค้า ใน 2กลุ่มกลยุทธ์หลัก ได้แก่ “การขับเคลื่อนและยานยนต์” และ “โครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง”

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและการผลิตชิ้นส่วน

การขับเคลื่อนและยานยนต์:
 • การจัดหาวัตถุดิบจากทั่วโลกผ่านเครือข่าย และกลุ่มพันธมิตรของมิตซุย
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กผ่านศูนย์บริการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ และส่งมอบตามความต้องการ
โครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง:
 • โครงสร้างเหล็กเชื่อมประกอบ และเหล็กเคลือบกันสนิม ผลิตตามความต้องการของผู้ใช้และงานโครงการ

ธุรกิจตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซม

ให้บริการตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซม โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีและระเบียบวิธีใหม่ สร้างมาตรฐานที่ดีกว่า และสามารถยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างให้ยาวนานยิ่งขึ้น

การลงทุน และการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กต้นน้ำ (มุ่งเน้นการผลิตเหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก), ศูนย์บริการตัดและแปรรูปเหล็กและจัดจำหน่าย, การประกอบเหล็กโครงสร้าง, การบำรุงรักษาและซ่อมแซม, และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และการก่อสร้าง

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และความตระหนักในสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจซึ่งนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและสังคมปราศจากคาร์บอน ผ่านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กระตุ้นให้เกิดการใช้เหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (กรีนสตีล) ในอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์