Main

Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.

ธุรกิจของเรา

ศูนย์พัฒนาธุรกิจแบบมุ่งเน้นผู้บริโภค

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ / บริการดำเนินงานต่างๆ (BPO) / การตลาดผ่านสื่อดิจิทัล / AI และ IoT / การปรับเปลี่ยนและพัฒนาด้านดิจิทัล (DX) / เทคโนโลยีด้านธุรกรรมการเงิน (Fintech)

ธุรกิจพัฒนาองค์กร

การจัดการสินทรัพย์ / REIT / กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน / กองทุนหุ้นเอกชน / อสังหาริมทรัพย์ / โลจิสติกส์ / ประกันภัย

ธุรกิจด้านสุขภาพ

บริการด้านการดูแลสุขภาพ / เภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ

ธุรกิจหลักของแผนก

แผนกพัฒนาธุรกิจแบบมุ่งเน้นผู้บริโภค มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจพัฒนาองค์กร และธุรกิจด้านสุขภาพ โดยร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศไทย เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ที่มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคผ่านกลุ่มธุรกิจที่มีผลกระทบอย่างยั่งยืน

ธุรกิจหลักของแผนก

ธุรกิจในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากสังคมไทยกำลังพัฒนาสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านดิจิทัล (DX) ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจากชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจำนวนมากนั้น เป็นองค์ประกอบหลักในการขยายธุรกิจของเรา ธุรกิจของเรามีเป้าหมาย คือ การให้บริการโซลูชั่น DX ที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบ B2B และการเข้าถึงผู้บริโภคในรูปแบบ B2C / B2B2C

ธุรกิจในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจพัฒนาองค์กร

เรามีความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในการบริหารจัดการแพลตฟอร์มการลงทุนในอุตสาหกรรมการลงทุนทางเลือก เช่น REITs, กองทุนเอกชน, กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเอกชน และอสังหาริมทรัพย์ทั่วภูมิภาคในเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งในประเทศไทย เราได้ลงทุนใน สินทรัพย์อุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่งใน REITs ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และช่วยสนับสนุนกิจกรรมการระดมทุนสำหรับการลงทุนให้กองทุนเอกชน

ธุรกิจพัฒนาองค์กร

เราใช้ความแข็งแกร่งของบริษัทในกลุ่มของเราเพื่อให้บริการในการจัดการสินค้าที่ส่งออก/นำเข้า การขนส่งระหว่างประเทศและการสมัครให้บริการประกันภัยที่เหมาะกับระบบที่เฉพาะเจาะจงในประเทศไทยและอาเซียน แพลตฟอร์มการซื้อขายทางออนไลน์พร้อมการตัดยอดรายการสินค้าที่ไม่จำกัดเฉพาะบริการขนส่งสินค้า และบริการคลังสินค้ากับขนส่งในประเทศไทย

ธุรกิจพัฒนาองค์กร